Vật Liệu Cách Âm Cách Nhiệt

Bông khoáng có lưới dày 25ly, 50ly, 75ly, 100ly

11 
12 
16