Dây gioăng Ron cao su tròn đặc NBR chịu dầu phi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 đến 50

10 

Dây gioăng ron cao su tròn đặc Nitrile  chịu dầu phi D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D18, D20 đến D50 được cung cấp của chúng tôi là sự lựa chọn hoàn hảo để bịt kín những khu vực mà nhiên liệu, dung môi và hydrocacbon đang được giữ lại. Dây nitrile đàn hồi với nhiều loại nhiên liệu và dung môi trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt dưới áp lực. Chúng tìm thấy các ứng dụng rộng rãi của nó trong các ứng dụng liên quan đến khả năng chống lại các khoáng chất dầu mỏ và dầu thực vật. Nó cũng thích hợp để tiếp xúc với hydrocacbon thơm và hầu hết các chất kiềm và axit loãng.

Dây gioăng Ron cao su tròn đặc NBR chịu dầu phi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 đến 50

10